27 MAYIS 2019 Pazartesi 06:04
Politika
Giriş Tarihi : 09-01-2019 13:55   Güncelleme : 09-01-2019 13:55

Oya Ersoy Halkevleri’nin dernek statüsünün kaldırılmasını meclis gündemine taşıdı

Halkevleri’nin kamu yararına dernek statüsünün kaldırılması’nı İstanbul Milletvekili Oya Ersoy Meclis gündemine taşıdı:

Oya Ersoy Halkevleri’nin dernek statüsünün kaldırılmasını meclis gündemine taşıdı

Halkevleri’nin kamu yararına dernek statüsünün kaldırılması üzerine İçişleri Bakanı Soylu’ya sorduk;

Danıştay 10. Dairesinin oy birliği ile aldığı, Danıştay Tetik Hakimi’nin temyiz istemlerinin reddi ile Halkevleri’nin lehine olan Danıştay 10. Dairesinin kararının onanması şeklinde görüş bildirdiği davada süreç İ.B hukuk müşavirliğinin yazısında sonra değişmiş ve Halkevleri’nin aleyhine, “kamu yararına dernek statüsü”nü kaldıran karar verilmiştir.

1.         İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Avni Çakır imzalı söz konusu yazı Bakanlığınızın talimatı doğrultusunda mı dosyaya sunulmuştur?

2.         İçeriği itibariyle hüküm belirten ve biran önce karar verin diyen bir yazı yazılması, İçişleri Bakanlığı’nın, doğrudan yargıya müdahalesi değil midir?

3.         Halkevleri’nin kamuya yararlı dernek statüsünün kaldırılmasına dayanak olan 11/04/2008 günlü, 98/8 sayılı ve 22/09/2010 günlü, 30/3 sayılı denetim raporlarını hazırlayan dernek denetçileri hakkında yürütülen bir FETÖ soruşturması var mıdır? Varsa kaçı FETÖ üyesi olmaktan yargılanmaktadır?

4.         Bakanlığınız tarafından, bu kişilerin düzenlediği raporların sunulduğu yargılama dosyalarına, söz konusu kişilerin “sahte rapor hazırlamaktan” yargılanmakta olduğu bilgisini sunma ihtiyacını neden duymamaktadır? Bu bilgi, kamu düzeni ve güvenliğini yakından ilgilendirmemekte midir?

5.         Kamu düzeni ve güvenliğinden ne anlıyorsunuz? Halkevleri’nin “kamu yararına dernek” statüsü kaldırılırken “kamu yararına dernek” statüsü verilen; adı yolsuzluk ve istismarla anılan Deniz Feneri’nin, Onursal Başkanı Cübbeli Ahmet olan, İsmail Ağa Cemaati’ne bağlı Hoca Ahmet Yesevi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin, Menzil tarikatı ile ilişkisi bilinen Beşir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin, “kamu yararına faaliyeti” Afrika’da dağıtmak için Kuran-ı Kerim toplamak ve cihatçıların cirit attığı İdlip’e yardım olan Hak İnsani Yardım Sağlık Eğitim Kültür Ve Çevre Koruma Derneği’nin, Kuran-ı Kerim ve Elif Ba dağıtım projeleri ve ana faaliyet alanı Suriye olan Hayrat İnsani Yardım Derneği’nin faaliyetleri Bakanlığınız tarafından denetlenmekte midir?

 

Soru Önergesi Tam Metni:

1932 yılında kurulan, 12/04/1961 tarihinde "kamuya yararlı dernek" statüsü verilen Halkevleri’nin bu statüsü; 50 yıl sonra “derneğin gelirlerinin ve mal varlığının amacını gerçekleştirmek için yetersiz kaldığı” gerekçesi ile, Halkevleri’nin, üyelerinin gönüllü emek ve dayanışma ile sürdürdüğü tüm kamuya yararlı çalışmalar yok sayılarak ve kamu yararına faaliyet “para” ile ölçülerek 04.04.2011 tarih ve 2011/1797 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kaldırılmıştır.

Halkevleri Genel Merkezi tarafından Bakanlar Kurulu'nun bu kararına, aynı zamanda kamuya yararlı faaliyet anlayışını parasal maddi değerlere indirgeyen yönetmelik hükümlerine karşı, Danıştay nezdinde iptal davası açılmıştır.

Dört yıl süren dava sonucunda Danıştay 10. Dairesi, 06.10.2015 tarihinde verdiği karar ile; Halkevleri'nin kamuya yararlı dernek statüsünden çıkarılmasına ilişkin 04.04.2011 tarih ve 2011/1797 sayılı Bakanlar Kurulu kararını hukuka aykırı bularak oybirliği ile; ayrıca Dernekler Yönetmeliği'nin 49 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (e) ve (d) bentlerini de oy çokluğu ile iptal etmiştir.

Dönemin Başbakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca bu karar Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna (İDDK) temyiz incelemesi için itiraz edilerek gönderilmiştir. Danıştay Tetkik Hakimi, Danıştay 10. Dairesinin kararının onanması şeklinde mütalaa vermiştir.

Ancak Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 14 Kasım 2018 tarihinde 3 üyenin karşı oyuyla 8 üyesinin oyçokluğu ile Danıştay 10. Dairesinin kararının BOZULMASINA karar vermiş, Halkevleri’nin “kamu yararına dernek statüsü” kaldırılmıştır. Söz konusu karar, 28 Aralık 2018 tarihinde Halkevleri Genel Merkezi’ne tebliğ edilmiştir.

Karardan 40 gün önce, 5 Ekim 2018 tarihinde; İçişleri Bakanlığı hukuk müşaviri Avni Çakır imzalı, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na hitaben “Dava konusu işlem kamu düzeni ve güvenliğini de yakından ilgilendirdiğinden, kurulunuzca dosyanın görüşülmesine öncelik verilmesi hususunda gereğini takdirlerinize arz ederim” yazılı bir yazı dosyaya girmiştir.

Danıştay 10. Dairesinin oy birliği ile aldığı, Danıştay Tetik Hakimi’nin temyiz istemlerinin reddi ile Halkevleri’nin lehine olan Danıştay 10. Dairesinin kararının onanması şeklinde görüş bildirdiği davada süreç bu yazıdan sonra değişmiş ve Halkevleri’nin aleyhine, “kamu yararına dernek statüsü”nü kaldıran karar verilmiştir.

Bu bağlamda;

 

 1. İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Avni Çakır imzalı söz konusu yazı Bakanlığınızın talimatı doğrultusunda mı dosyaya sunulmuştur?

 

 1. Bakanlığınız, benzer yazıları başka dosyalara da göndermekte midir? Kamu güvenliği gerekçesiyle öne alım talebi sunulan başkaca dosya var mıdır? Varsa bunların sayısı kaçtır? Bu dosyalar hangi dosyalardır?

 

 1. İçeriği itibariyle hüküm belirten ve biran önce karar verin diyen bir yazı yazılması, İçişleri Bakanlığı’nın, doğrudan yargıya müdahalesi değil midir?

 

 1. Halkevleri’nin, eğitimden sağlığa, barınmadan enerjiye halkın haklarını savunan; yurttaşlık hakları konusunda bilinçlendirme faaliyeti yapan; bu ülkenin ilerici kültür sanat birikiminin yaratılmasına damgasını vurmuş ve bugün de kültürel sanatsal çalışmaları halk içinde halkla birlikte yürüten; İzmit depreminden Van depremine, Soma’daki maden faciasına kadar bu ülke halklarının yıkıma uğradığı hangi an ve durum var ise orada yararları sarmak için tüm emeğini ve olanaklarını seferber eden; çocuk istismarı ve kadına yönelik şiddetle mücadelen cinsiyet ayrımcılığının engellenmesine, engelli haklarından halk sağlığına halk yararına her konuda halk eğitimi faaliyeti yürüten; her yıl on binlerce çocuğu bilimle sanatla tanıştıran bir örgütün “kamu yararına dernek statüsünün kaldırılması” kamu düzeni ve güvenliğini hangi açıdan “yakından” ilgilendirmektedir?

 

 1. Kamu düzeni ve güvenliğinden ne anlıyorsunuz? Halkevleri’nin “kamu yararına dernek” statüsü kaldırılırken “kamu yararına dernek” statüsü verilen; adı yolsuzluk ve istismarla anılan Deniz Feneri’nin, Onursal Başkanı Cübbeli Ahmet olan, İsmail Ağa Cemaati’ne bağlı Hoca Ahmet Yesevi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin, Menzil tarikatı ile ilişkisi bilinen Beşir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin, “kamu yararına faaliyeti” Afrika’da dağıtmak için Kuran-ı Kerim toplamak ve cihatçıların cirit attığı İdlip’e yardım olan Hak İnsani Yardım Sağlık Eğitim Kültür Ve Çevre Koruma Derneği’nin, Kuran-ı Kerim ve Elif Ba dağıtım projeleri ve ana faaliyet alanı Suriye olan Hayrat İnsani Yardım Derneği’nin faaliyetleri Bakanlığınız tarafından denetlenmekte midir?

 

 1. Denetleniyorsa; Söz konusu dernek ve vakıfların yıllık gelirlerinin ne kadarı Bakanlıklar tarafından kamu kaynaklarından aktarılan fonlardan oluşmaktadır? Kamu kurumları ya da belediyeler tarafından kendilerine tahsis edilen arsa ve binalar var mıdır? Bu dernek ve vakıfların yönetimlerinde iktidar mensupları ya da birinci derece akrabaları var mıdır?

 

 1. Halkevleri’nin kamuya yararlı dernek statüsünün kaldırılmasına dayanak olan 11/04/2008 günlü, 98/8 sayılı ve 22/09/2010 günlü, 30/3 sayılı denetim raporlarını hazırlayan dernek denetçileri hakkında yürütülen bir FETÖ soruşturması var mıdır? Varsa kaçı FETÖ üyesi olmaktan yargılanmaktadır?

 

 1. Söz konusu denetim raporlarını hazırlayan mülkiye müfettişleri Mustafa Üçkuyu ve Ahmet Kaya sahte rapor tanzim etmekten yargılandığı Bakanlığınız tarafından bilinmekte midir?

 

 1. Mustafa Üçkuyu’nun Hrant Dink davasında kamu görevlilerinin sorumluluğu olmasına rağmen gerçeğe aykırı raporla kamu görevlilerinin sorumsuz olduğunu yazdığı, şimdi ise bu rapor dolayısı ile tutuklu yargılandığı, Ahmet Kaya’nın ise İzmir Casusluk Davasında yine gerçeğe aykırı rapor yazarak hiçbir suçu olmayan askerleri suçlu gibi göstermekten yargılandığı doğrultusunda basında çıkan haberler doğru mudur?

 

 1. Bu durumda bu kişilerin yazdığı diğer raporların hukuki güvenirliğinden bahsetmek mümkün müdür? Halkevleri hakkında hazırlanan söz konusu raporlara nasıl itimat edilmekte, bunlara dayanarak nasıl işlem yapılmaktadır?

 

 1. Bakanlığınız tarafından, bu kişilerin düzenlediği raporların sunulduğu yargılama dosyalarına, söz konusu kişilerin “sahte rapor hazırlamaktan” yargılanmakta olduğu bilgisini sunma ihtiyacını neden duymamaktadır? Bu bilgi, kamu düzeni ve güvenliğini yakından ilgilendirmemekte midir?

 

 1. Halkevleri’nin kamuya yararlı dernek statüsünün kaldırılmasına dair süreç. 2008 ve devamında Halkevleri’ne yönelik olarak Zaman gazetesi ve diğer cemaat medyasında başlatılan gerçeğe aykırı, yanlı, hedef gösterir haberlerle başlatılmıştır. Nitekim Halkevleri; laiklik, eşitlik, özgürlük ve bilimsellik ışığında gerçekleştirdiği aydınlanmacı ve ilerici faaliyetleri ile, öteden beri kimi cemaat ve tarikatların hedefi olmaktadır. Bakanlığınız, o tarihlerde kimi cemaatlerin Halkevleri’ne yönelik olarak başlattığı bu haksız saldırı ve algı operasyonunu sürdürmekte midir ?
NELER SÖYLENDİ?
@
PUAN DURUMU
 •   Takım P O
 • 1 Galatasaray 69 34
 • 2 Medipol Başakşehir 67 34
 • 3 Beşiktaş 65 34
 • 4 Trabzonspor 63 34
 • 5 Yeni Malatyaspor 47 34
 • 6 Fenerbahçe 46 34
 • 7 Antalyaspor 45 34
 • 8 Atiker Konyaspor 44 34
 • 9 Alanyaspor 44 34
 • 10 Kayserispor 41 34
 • 11 Çaykur Rizespor 41 34
 • 12 Sivasspor 41 34
 • 13 MKE Ankaragücü 40 34
 • 14 Kasımpaşa 39 34
 • 15 Göztepe 38 34
 • 16 Bursaspor 37 34
 • 17 BB Erzurumspor 35 34
 • 18 Akhisarspor 27 34
HAVA DURUMU
E-GAZETE
CHP'li gençler 'Gezi ruhunu' yaşatmak için bir araya geldi
ARŞİV ARAMA