Siyaset
Giriş Tarihi : 16-11-2016 15:13   Güncelleme : 16-11-2016 15:13

CHP'li Akkaya ve Özel, Meclis'te sağlıkçıların sesi oldu

CHP İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya ile Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel; “diğer sağlık personeli”nin çalışma alanının genişletilmesi ve bu kişilerin az tehlikeli - tehlikeli sınıf derecesindeki 250 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde de çalıştırılma yükümlülüğünün getirilmesi ile ilgili kanun teklifi sundu.

CHP'li Akkaya ve Özel, Meclis'te sağlıkçıların sesi oldu

2012 yılında çıkan İş Sağlığı İş Güvenliği Kanunu’nda belirtilen; işyerlerinde iş sağlığı güvenliği hizmetini vermek üzere istihdam edilecek olan ve adına “diğer sağlık personeli “denilen hemşire, sağlık teknisyenleri ve sağlıkçıların çalışma alanları 2014 yılında işverenlerin talepleri doğrultusunda daraltılmış ve bu durum sağlıkçıların mağduriyetine sebebiyet verdiği gibi; iş kazalarının anında önlenmesi ve gerekli sağlık tedbirlerinin anında alınması hususları arka plana atılmıştır.

Yakup Akkaya ve Özgür Özel AKP Hükümetinin yarattığı bu mağduriyetin giderilmesi için aşağıda detayı verilen kanun teklifini TBMM’ne sunmuşlardır.


Yakup Akkaya ve Özgür Özel tarafından verilen kanun teklifi aşağıdaki gibidir:


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


20.06.2012 tarih ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 6. Maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifimiz ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımızla arz ederiz.


GEREKÇE

Türkiye’de çalışma yaşamının düzenlenmesi, çalışanların çalışma ve sosyal güvenlik haklarının sağlanması görevi Anayasamızın ilgili Maddeleri çerçevesinde devlete yüklenen sorumluluklardan en önemlilerinden birisidir. 

AKP iktidarında göz göre göre işçi sağlığı ve iş güvenliği kuralları hiçe sayılarak ucuz, kuralsız ve güvencesiz işçi çalıştırma artmış ve bunun sonucunda iş kazalarında ve cinayetlerinde oldukça ciddi bir yükseliş söz konusudur. İş kazalarında ve cinayetlerinde artışın ana nedeni olarak işyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınmaması, bunların ihmal edilmesi ile denetim ve yaptırım eksikliğinden kaynaklanmaktadır. 

İşçi sağlığını koruyacağını, iş güvenliğini arttıracağını ve iş kazalarını önleyeceği iddiası ile 2012 yılında çıkarılan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri koruyucu tedbirlerin alınması konusunda yetersiz, dahası Yasanın en önemli bölümlerinin uygulaması ertelenmiş durumdadır.

2012 yılında çıkarılan bu kanunun 6. Maddesi ile işyerlerinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve bunların yanında diğer sağlık personeli olarak işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu personel çalıştırma zorunluluğu getirilmiştir. Çalışma Bakanlığı 2015 yılı Çalışma İstatistiklerine göre bu belgeyi alan kişi sayısı yaklaşık 125,000 kişidir.

Ancak, 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle, “on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde” ibaresi 6331 Sayılı Yasanın 6. Maddesinin 2. fıkrasına eklenmiştir ve Bu değişiklikle “diğer sağlık personeli”nin çalışma alanı daraltılmıştır. Bu tür personelin sadece 10’dan fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yeralan işyerlerinde çalıştırılması zorunluluğu getirilmiştir.

Bu değişiklik nedeniyle 2012 yılından itibaren Çalışma Bakanlığı tarafından yürütülen sertifikasyon sistemi üzerinden Yetki Belgesi almış işyeri hemşireleri, çevre teknisyenleri, sağlık personelleri gibi çeşitli meslek sahipleri ya işlerinden olmuşlar, ya da iş bulamaz hale gelmişlerdir. 

Söz konusu yasa değişikliğinin getirdiği sınırlama bir yandan bu belgeyi almış kişilerin çalışma alanlarını daraltırken diğer yandan ve asıl olarak da Yasanın çıkarılış amacından uzaklaşılmasına ve işçi sağlığı ve iş güvenliğini sağlamaya yönelik koruyucu tedbirlerin işyeri düzleminde alınması anlayışından uzaklaşılmasına neden olmuştur. İş kazaları artmaya devam etmiş, ölümlü iş kazaları da birçok sektörde giderek yükselmiştir. 

TÜİK, İş Kazaları ve İşe Bağlı Sağlık Problemleri Araştırması Sonuçları adlı araştırmaya göre İş kazalarının işyeri işçi sayılarına göre dağılımında iş kazalarının en çok 250 ve daha çok işçi çalıştıran işyerlerinde yaşandığı görülmektedir. Yine, işe bağlı rahatsızlıklar açısından da benzer bir işyeri büyüklüğünün öne çıktığı da söz konusu araştırmada ortaya konmaktadır. İş kazalarının ülkemize yıllık maliyeti 7.7 milyar TL.  Türkiye'de tüm işyerlerinde meydana gelen iş kazası sayısı 700 bin civarındadır. Bu tür kazaların ve işyeri bağlantılı rahatsızlıkların azaltılması iş sağlığı ve güvenliği açısından önem taşımaktadır. Bu çerçevede işyerlerinde bu süreçlere katkı ve destek verebilecek görevlilerin çeşidinin ve sayısının artmasının bu olumsuz durumun maliyetini ve niceliğini azaltabileceği de bir tercih olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu nedenle iş kazalarının azaltılmasında “diğer sağlık personeli”nin çalışma alanının tehlike sınıfları ve işyeri büyüklükleri açısından genişletilmesi olumlu bir katkı sağlayabilecektir. 

Kanun teklifimizle 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6. Maddesinde belirlenen işyeri sağlık ve güvenlik personeli içerisinde tanımlanmış ancak çalışma alanı daraltılmış olan “diğer sağlık personeli”nin çalışma alanının genişletilmesi ve az tehlikeli ve tehlikeli sınıf derecesindeki 250 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde de “diğer sağlık personeli” çalıştırma yükümlülüğü getirilmesi teklif edilmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1: 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 6. Maddesinin birinci fıkrasının a bendinde yapılan değişiklikle 10 ve daha fazla işçi çalıştırılan tehlikeli işyerlerinde çalıştırılmaları şeklinde çalışma alanı daraltılmış olan “diğer sağlık personeli”nin çalışma alanının genişletilmesi ve az tehlikeli ve tehlikeli sınıf derecesindeki 250 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde de çalıştırılma yükümlülüğü getirilmesi düzenlenmiştir.


MADDE 2: Yürürlük Maddesidir.


MADDE 3: Yürütme Maddesidir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNUN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1: 20.06.2012 tarih ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 6. Maddesinin birinci fıkrasının a bendinin ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ile 250 ve daha fazla çalışanı olan az tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir.”


 MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

AdminAdmin