Siyaset
Giriş Tarihi : 17-01-2018 09:57   Güncelleme : 17-01-2018 09:57
Abone ol

CHP'li Biçer o teklifi Meclis'e sundu

CHP Manisa Milletvekili Dr. Tur Yıldız Biçer, Genel Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu Kamu Çalışanları Sendikası ile birlikte hazırladıkları; engelli vatandaşların 10 yıllık hizmet sonrası yeşil pasaport almalarına olanak sağlayan teklifi Meclis'e sundu.

CHP'li Biçer o teklifi Meclis'e sundu

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesi halinde,  kamu kurum ve kuruluşlarının engelli kadrosunda çalışan engelli çalışanların ihtiyaçlarına büyük ölçüde cevap verecek olan, 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 14. Maddesinin değiştirilmesini teklif eden Dr. Biçer Kanun Teklifi’nin gerekçesini şu şekilde açıkladı;

 “Engelli vatandaşlarımız, devlet memuru olabilmek için eğitim durumlarına göre sınıflandırılmış durumda. İlkokul, ortaokul ve ilköğretim düzeyinde olanlar kura ile lise, ön lisans ve lisans düzeyinde olanlar ise EKPSS sınav uygulamasına göre devlet memuru olabilmektedirler. Çoğu engelli vatandaşımız, ülkemizin sosyal, ekonomik ve demografik yapısı gereği,  ne yazık ki eğitimini istedikleri ölçüde tamamlayamayıp, ilköğretim ya da lise düzeyinde kalmakta.

5682 sayılı Pasaport Kanunu’nda açıkça belirtildiği üzere, hususi damgalı (yeşil) pasaport alabilmek için, devlet memurlarında derece şartı var ve devlet memurunun en az 3/1 derecesinde kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışması gerekiyor. Her 3 kademenin 1 dereceye tekabül ettiği, bu durumda 3 yıl çalışan bir memurun, 3 kademe elde etmiş olduğu ve bunun da 1 dereceye karşılık geleceği biliyoruz. Ekim 2008 itibariyle lise mezunu olarak atanan, %52 engel oranına sahip bir personel, 12/1 kadro derecesinde işe başlıyor ve hususi damgalı (yeşil) pasaporta hak kazanabilmesi 18 yıldan daha uzun bir süreyi kapsıyor.

Bakın değerli arkadaşlar, Anayasanın 10. maddesinin 3. fıkrasında; “Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz.” denmiştir.  Bu düzenlemeye paralel olarak 07.07.2005 tarih ve 25868 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’un 4/A maddesinde; “Eşitliği sağlamak ve ayrımcılığı ortadan kaldırmak üzere engellilere yönelik makul düzenlemelerin yapılması için gerekli tedbirler alınır. Engellilerin hak ve özgürlüklerden tam ve eşit olarak yararlanmasını sağlamaya yönelik alınacak özel tedbirler ayrımcılık olarak değerlendirilemez.” hükmüne yer verilmiştir.

Benzer düzenlemeleri içeren Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi ise Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ve Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme 18.12.2008 tarih ve 5825 sayılı Kanun ile yayınlanmıştır. Uluslararası Sözleşmeye onay veren Türkiye Cumhuriyeti iç norm haline getirdiği sözleşme ile engelli haklarına yönelik her türlü düzenlemeyi yapma ve engellilerin yaşama katılmalarını kolaylaştırıcı tedbirleri alma yükümlülüğü altındadır. Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’nden önce Engelli Hakları Kanunu’nu kabul etmiştir. Ancak Sözleşme’nin onaylanması ile engelli haklarına yönelik uluslararası yükümlülük de ortaya konulmuştur.

Engelli kadrosunda istihdam edilen personele idare tarafından sağlanan, yaş haddine takılmadan ilgili günleri tamamladıklarında emekli olabilme fırsatı, sosyal devlet ilkesinin bir yansımasıdır. Böylece, engellilerin, sağlık nedenlerinden dolayı engelli olmayan insanlara göre daha erken emekli olabilmeleri sağlanmaktadır.

•1 Ekim 2008 öncesi işe giren % 40 ve üzeri engelli memurlar 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi olarak 15 yılda erken emeklilik hakkı alırlar. 5434 sayılı Kanun gereğince 1 Ekim 2008 öncesi kanuni tabiriyle engelli kadrosu ile işe başlayan memurlar ile engelli kadrosunda olmamasına rağmen memur olmadan önce yüzde 40 ve daha fazla oranlı raporu olanlar 15 yıllık yani 5400 günlük süreyle emekli olmaktadırlar ve olmaya da devam edeceklerdir.

•1 Ekim 2008 sonrası işe giren engelli memurlar ise 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tabidirler. 5510 sayılı Kanun’un 28. maddesinde, Ekim 2008 itibari ile memurluğa atanmış olan engelli kadrosundaki personellerin yaş haddine takılmadan emekli olabilecekleri prim ve gün sayıları belirlenmiş;

“-%50 ila %59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,

-% 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla ikinci fıkranın (a) bendindeki yaş şartları aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanırlar.” hükmüne yer verilmiş.

Engelli kadrosunda çalışan personele bu şekilde tanınan erken emeklilik olanağı neticesinde, çoğu engelli, sağlık durumlarının elvermemesi sonucu birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolara yükselemeden emekli olmaktadır. 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 14. maddesinin (A) bendindeki düzenleme, hususi damgalı (yeşil) pasaport alabilecek devlet memurları ve diğer kamu görevlilerinin, “kadro derecesinin en az 3 olması” koşulunu içermesi yüzünden engelli kadrosunda istihdam edilen personel, hususi damgalı (yeşil) pasaport alabilme hakkından mahrum kalmaktadır.

Belirttiğim gerekçeler, engelli vatandaşlarımızın Yeşil Pasaport alabilmesi oldukça yeterli. Devlet memuru olarak 10 yıllık hizmet süresini tamamlayıp, %40 ve daha fazla engel oranına sahip engellilerin, hususi damgalı (yeşil) pasaport alabilecek kişiler kapsamına alınmasının, engelleriyle hayata her yönden sıkı sıkı tutunmaya çalışan ve hayatın onlara getirmiş olduğu zorlukları aşabilmek için, bizlerden daha fazla mücadele veren engellilere karşı, devletin pozitif bir yükümlülüğü olduğunu düşünüyorum.”