DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Hazal Mintaş
Hazal Mintaş
Giriş Tarihi : 24-05-2018 18:25

2018 Seçiminin Bize Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler

21 Mayıs 2018 tarihinde siyasal partilerin milletvekili listelerini de açıklamasından sonra gözler tekrar seçim yasasındaki değişikliklere ve yeniliklere çevrildi.

Yenilikler ve değişiklikler hayatımıza "Seçim Güvenliği ve İttifak Yasası" yani tam adı ile 7102 sayılı “Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” adıyla 13.03.2018 tarihinde kabul edilerek resmi gazetede yayınlanarak girdi.

Yasaya ilişkin en temel hususlara dikkat çektiğimizde seçim güvenliğini sarsabilecek nitelikte ve suistimale çok açık olan maddeler olduğunu görüyoruz.

İlk olarak 1.maddede dikkat çeken husus Seçmenlerin Sandık Bölgelerinin Farklılaştırılması olmuştur. Çünkü maddeye göre “Aynı binada oturan seçmenler, hane bütünlüklerinin korunması ve aynı seçim bölgesinde kalmaları şartıyla, farklı sandık bölgelerine kaydedilebilir.” ibaresi 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenmiştir. Bu madde ile seçmen listelerinin kontrol edilebilmesinin zorlaşmasıyla kayıt dışı seçmenlerin oy kullanabilme ihtimali artmıştır. Bu riske karşı önlem alınabilmesi de güçleşmiş olacaktır.

İkinci maddede ise Seyyar Sandık Sistemi ifade edilmiştir. Şöyle ki; “Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin, muhtarlık seçimleri hariç, oy kullanmalarını sağlamak için seyyar sandık kurulu kurulmasına, oy kullanılmasına, sayım ve döküm ile birleştirme işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek.” Bu madde doğrultusunda pratikte işlevsellik amaçlanmıştır.

Seyyar Sandık uygulamasının nasıl yürütüleceğine ilişkin olarak Yüksek Seçim Kurulu 10 Mayıs 2018 Tarihli ve 30417 Sayılı Resmî Gazete’ de Yüksek Seçim Kurulunun 08/05/2018 Tarihli ve 397 Sayılı Kararı ve Eki 135/II Sayılı Genelge Seyyar Sandık Kurullarının Oluşumu ile Görev ve Yetkilerini yayınladı.

Seyyar sandık kurulları oy kullanma işlemi başlamadan 1 saat önce oluşturulacaktır. Bu kurullarda 1 başkan 6 üye olmak üzere toplam 7 kişi görev alacaktır. Kurulda bir başkan ve bir kamu görevlisi üye ile son milletvekili seçiminde en fazla oyu almış olan beş siyasal partinin belirleyeceği birer üyenin olması kaydıyla belirlenecek.

Seyyar sandıklarda da oy verme süresi tüm yurtta olduğu gibi 08.00-17.00 arasındadır ancak, oy verme bitiş saati geldiği halde, seyyar sandık listesinde yer almasına karşın henüz adresine gidilememiş seçmenlerin olması halinde bu seçmenlerin adreslerine gidilerek oy vermeleri sağlanacak. Fakat seyyar sandıkta oy kullanacak olan seçmenin adresinde bulunmaması ya da makul sürede kapının açılmaması durumunda, seçmenin adresine tekrar gidilmeyecek.

Seyyar Sandık Kurulları tarafından oyun gizliliğini sağlamak amacıyla getirilen seyyar oy kabinleri ile seçmenlerin rahat oy kullanması sağlanacak olup bu kabin, yatağa bağımlı olan seçmenin evinde gizlilik temin edilecek ve oy kullanma rahatlığı sağlanacak bir yere yerleştirilecektir. Eğer seçmen tek başına oy kullanamayacak durumdaysa, bir yakının yardımıyla oy kullanabilecektir.

İlçe Seçim Kurulu, Seyyar Sandıkların her birini o ilçedeki sabit bir sandık ile ilişkilendirecek ve birden fazla seyyar sandık olması halinde numara sırasına göre en sonuncu olan sabit sandık ile başlanmak üzere başa doğru gidilecektir. Oyların sayımında ise oy vermenin bitiş saatinden önce, seyyar sandık seçmen listesinde yer alan tüm adreslere gidilip oy verme işlemi tamamlanırsa seyyar sandık kurulu ilişkilendirildiği sandık kurulunun bulunduğu yere giderek sandıkların açılış saatini burada bekleyecektir. Sandıklar, açılış saatinde ilişkilendirildiği sandıkla beraber açılacaktır. Seyyar sandık kurulu ile ilişkilendirilmiş olan sandık kurulu, seyyar sandık kurulu gelmeden ve uygunluk teslim tutanağı ile seyyar sandık kuruluna ait zarflar teslim alınmadan kendi sandığını açamaz. Mühürlü seyyar oy sandığını saat 17.00’den sonra ilişkilendirildiği sandığın bulunduğu yerde ve bu sandıkta oy verme işlemi bittikten sonra açar. İlişkilendirilen sandık kurulu 135 sayılı Genelge uyarınca kendi sandığına ait zarf sayım ve tespitini yaptıktan sonra, oy sayımına geçmeden önce seyyar sandık kurulunun geçerli zarfları ile kendi sandığından çıkan geçerli zarfları karıştırarak oy sayımına geçer. Seyyar sandık kurulundan teslim alınan geçerli zarfların sayısı ilişkilendirilen sandığın sandık sonuç tutanağının ilgili yerlerine işlenir.

Sandık Başkanı’nın belirlenmesi ise 3.maddede ifade edilmiştir. Artık sandık başkanları kamu görevlileri arasından belirlenecektir. Yapılacak olan kuraya yalnız kamu görevlileri girebilecektir. Kurayla belirlenen sandık kurulu başkanının göreve gelmemesi halinde, kamu görevlileri arasından belirlenen üye, bu üyenin de bulunmaması durumunda en yaşlı üye kurula başkanlık edecektir. Mevcut değişiklik ile ilçe seçim kurulu tek başına sadece kamu görevlileri arasından sandık kurulu başkanını belirleyecek hale getirilmiştir. Burada siyasi partilerin seçimi denetleme imkânı kısıtlanmıştır. Ayrıca siyasal partilerin sandık görevlileri arasında sayısal bir dengesizlik olması gibi bir ihtimal de ortaya çıkmıştır. Düzenleme öncesinde siyasal parti temsilcileri sandık başkanı olarak gerek siyasal partilere gerekse seçmenlere güvence sağlıyorlardı. Eş zamanlı olarak müşahit olmanın koşulları da belirli eğitim düzeyine sahip olmak gibi kriterlere bağlanarak gözlem imkânı da bir kademe daha zorlaşmıştır.

Ayrıca yasada sandık çevresi ve yasaklara ilişkin hükümler de değişikliğe uğramıştır. 7.madde ile sandık çevresi tanımı “oy sandığının konulduğu ve sandık kurulunun görev yaptığı oda, bölüm veya bu amaçla oluşturulan yerdir.” Şeklinde değiştirilmiştir.

8.maddede ise yasaklar, çağrı ve ihbar üzerine olmuştur. Burada en önemli husus, sandık çevresine kolluk kuvvetlerinin seçmenler tarafından çağırabilecek olması hem sandık kurulunun hem de seçmenlerin üzerinde bir baskı hissetmelerine sebep olabilecektir. Ancak yasanın ilgili maddesinde kolluk kuvvetleri dışında kalan özel güvenlik görevlileri ve belediye zabıtaları gibi görevliler de dâhil olmak üzere resmî üniforma ve silah taşıyan kişiler, sandığın konulduğu bina, yapı ve bunların müştemilatına giremeyecekleri de hüküm altına alınarak güvenliğin sağlanması amaçlanmıştır.

24.madde vesilesiyle de sandık alanında alınacak güvenlik önlemleri ve yasaklar maddesi kaldırılmıştır.

Mühürsüz Oyların Geçerli Sayılması ise en çok yankı uyandıran husustur. Ancak burada yaratılan yanlış bir algı vardır. 9. maddedeki “Ancak, üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarflar geçerli sayılır.” ifadesi ile 11. maddedeki “7. Yetkili seçim kurulları tarafından gönderilen ve Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunan oy pusulalarının arkasının sandık kurullarının ihmaliyle mühürlenmemiş olması.” İfadeleri ile mühürsüz oyların geçerli sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

Buradaki husus esas olarak oyların mühürsüz olması ya madde hükmünde geçen esasların olması değil, ihmal olması halinde seçmen ve partilerin mağdur edilmemesi için konmuş bir hükümdür. Yani aslolan yine temiz ve mühürlü zarflar olup, ihmal olması halinde ilgili maddede sayılan hususların gerçekleşmesi halinde de oylar geçerli sayılabilecektir. Ancak tehlike yine bunun suistimal edilme ihtimalinden doğmaktadır.

Sonuç Olarak;

Değerlendirme yaptığımızda yapılan değişiklikler elbette ciddi risk ve sorunlara yol açabilecek niteliktedir. Ancak gerek seçmenin gerekse siyasal partilerin beraber çalışarak, değişiklikleri iyi okuyarak, sandık örgütlenmelerine ve eğitimlerine katılarak bunları bertaraf edebilmesi mümkün olacaktır. Yine her zaman dediğimiz gibi, oylarımıza ve sandıklarımıza sahip çıkalım Bu memleket bizim !

NELER SÖYLENDİ?
@
ARŞİV ARAMA